Doel van de functie
De service monteur voert servicewerkzaamheden uit en verricht kleine aanpassingen aan de
installatie, stelt de diagnose van storingen en verhelpt deze storingen zelfstandig. Stemt de
werkzaamheden af met de klant en biedt de klant oplossingen aan voor verbetering van de
installatie.

Algemeen
• onderstaande beschrijving is een uiteenzetting van de verantwoordelijkheidsgebieden en
géén uitputtende opsomming van de werkzaamheden;
• de vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid
opgedragen werkzaamheden uit te voeren;
• de vervuller van deze functie leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die
betrekking hebben op BRL, het ISO kwaliteitszorgsysteem, VCA en het bedrijfsreglement.

Taken en verantwoordelijkheden
Techniek
• Stellen van een diagnose ingeval van storingen;
• Verhelpen / repareren van storingen;
• Het controleren van de staat van onderhoud en het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden aan installaties.

Organisatie
• Aanvragen / bestellen van extra benodigd materiaal;
• Terugkoppeling over uitvoering van de werkzaamheden naar de leidinggevende;
• Deelname aan werkoverleg en toolboxmeetings;
• Zorgen voor orde en netheid op de werkplek, ook na afronden van de werkzaamheden;
• Is beschikbaar voor storingsdiensten.

Klant
• Signaleren van meerwerk en het aanbieden van oplossingen aan de klant;
• Stemt met de klant af of gewenste dienstverlening geleverd is.

Administratie
• Opdrachtbonnen en checklisten invullen en laten ondertekenen door de opdrachtgever;
• Correct invullen en tijdig inleveren van werkbonnen.

Veiligheid en materiaal
• Signaleren en melden van onveilige werksituaties;
• Verzorging en zorgvuldig / correct gebruik van beschikbaar gesteld gereedschap en
andere productiemiddelen;
• Verzorging en correct gebruik van de bedrijfswagen;
• Voldoen aan normen voor gebruik van PBM’s.

Optioneel
• Functioneel leidinggeven aan minder ervaren monteurs, hulpmonteurs, onderaannemers
en inleenkrachten;
• Aanleveren van gegevens voor revisietekeningen.

Functiekarakteristieken 
Complexiteit
• De functie is gericht op het verhelpen van storingen en het plegen van onderhoud aan
installaties;
• De monteur moet frequent omschakelen naar andere werkzaamheden;
• Verricht ook administratieve werkzaamheden;
• Bepaalde werkzaamheden vragen een vrij grote accuratesse;
• Werkt vaak onder tijdsdruk.

Kennis
• Opleidingsniveau MBO, aangevuld met voor de aard van het werk vereiste vakopleiding.

Zelfstandigheid
• Bepaalt binnen de gegeven planning zelf de werkvolgorde en aanpak;
• Kan terugvallen op de leiding of een specialist voor ondersteuning.

Fysieke aspecten
• De monteur werkt onder wisselende omstandigheden en in wisselende
lichaamshoudingen;
• Relatief zware fysieke werkzaamheden komen voor;
• De monteur dient de tot zijn / haar ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.