Doel van de functie
De onderhoudsmonteur voert onderhoudswerkzaamheden aan inbraakalarm- en
brandmeldinstallaties uit. Stemt de werkzaamheden af met de klant en biedt de klant
oplossingen aan voor verbetering van de installatie.

Algemeen
• onderstaande beschrijving is een uiteenzetting van de verantwoordelijkheidsgebieden en
géén uitputtende opsomming van de werkzaamheden;
• de vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid
opgedragen werkzaamheden uit te voeren;
• de vervuller van deze functie leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die
betrekking hebben op BRL, het ISO kwaliteitszorgsysteem, VCA en het bedrijfsreglement.

Taken en verantwoordelijkheden
Techniek
• Beoordelen van de conditie van de installatie;
• Stellen van een diagnose ingeval van geconstateerde afwijkingen;
• Verhelpen / repareren van storingen;
• Het controleren van de staat van onderhoud en het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden aan installaties;
• Beoordelen of bouwkundige en technische situatie afgelopen jaar is gewijzigd.

Organisatie
• Aanvragen / bestellen van extra benodigd materiaal;
• Terugkoppeling over uitvoering van de werkzaamheden naar de leidinggevende;
• Deelname aan werkoverleg en toolboxmeetings;
• Zorgen voor orde en netheid op de werkplek, ook na afronden van de werkzaamheden;
• Is beschikbaar voor storingsdiensten.

Klant
• Signaleren van geconstateerde gebreken aan de klant;
• Stemt met de klant af of gewenste dienstverlening geleverd is.

Administratie
• Invullen van checklisten en Rapporten van Onderhoud;
• Opdrachtbonnen invullen en laten ondertekenen door de opdrachtgever;
• Correct invullen en tijdig inleveren van werkbonnen en rapportage.

Veiligheid en materiaal
• Signaleren en melden van onveilige situaties;
• Verzorging en zorgvuldig / correct gebruik van beschikbaar gesteld gereedschap en
andere productiemiddelen;
• Verzorging en correct gebruik van de bedrijfswagen;
• Voldoen aan normen voor gebruik van PBM’s.

Optioneel
• Functioneel leidinggeven aan minder ervaren monteurs, hulpmonteurs, onderaannemers
en inleenkrachten tijdens onderhoud;
• Controleren van revisie- en klantgegevens.

Functiekaraktreristieken
Complexiteit
• De functie is gericht op het in conditie houden van de installaties;
• De monteur moet frequent omschakelen naar andere werkzaamheden;
• Verricht ook administratieve werkzaamheden;
• Bepaalde werkzaamheden vragen een vrij grote accuratesse;
• Werkt soms onder tijdsdruk.

Kennis
• Opleidingsniveau MBO, aangevuld met voor de aard van het werk vereiste vakopleiding.

Zelfstandigheid
• Bepaalt binnen de gegeven planning zelf de werkvolgorde en aanpak;
• Kan terugvallen op de leiding of een specialist voor ondersteuning.

Fysieke aspecten
• De monteur werkt onder wisselende omstandigheden en in wisselende
lichaamshoudingen;
• Relatief zware fysieke werkzaamheden komen soms voor;
• De monteur dient de tot zijn / haar ter beschikking gestelde persoonlijke
beschermingsmiddelen te gebruiken.