Doel van de functie
De monteur voert zelfstandig installatie, reparatie en onderhoud van alle installaties uit
volgens de specificaties in de opdracht. Hierbij streeft de monteur altijd naar een tevreden
klant en een positief financieel resultaat. Stemt de werkzaamheden en eventuele afwijkingen
in het werk af met de leiding.

Algemeen
• onderstaande beschrijving is een uiteenzetting van de verantwoordelijkheidsgebieden en
géén uitputtende opsomming van de werkzaamheden;
• de vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid
opgedragen werkzaamheden uit te voeren;
• de vervuller van deze functie leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die
betrekking hebben op BRL, het ISO kwaliteitszorgsysteem, VCA en het bedrijfsreglement.

Taken en verantwoordelijkheden
Techniek
• Zelfstandig installeren, repareren en onderhouden van alle technische installaties
volgens gegeven specificaties en planning;
• Up-to-date houden van de benodigde vakkennis;
• Controleert en test de eigen werkzaamheden en die van de overige werknemers in de
ploeg.

Organisatie
• Verzorgen van de technische voorbereiding van het werk en de organisatie op de
werkplek;
• Informeren van en afstemmen met opdrachtgever of leidinggevende op het project;
• Deelname aan werkoverleg en toolboxmeetings;
• Melden van afwijkingen tijdens de uitvoering van een project, signaleren en bewaken van
meer- en minderwerk;
• Terugkoppeling over uitvoering van de werkzaamheden naar de direct leidinggevende;
• Ontvangt voor aanvang van het werk de specificaties cq de projectmap en controleert
deze.

Administratie
• Ontvangst, controle en aftekenen van geleverde materialen op een project;
• Invullen en tijdig inleveren van werkbonnen;
• Aanleveren van gegevens voor revisietekeningen.

Veiligheid en materiaal
• Zorgen voor orde en netheid op de werkplek;
• Verzorging en zorgvuldig / correct gebruik van beschikbaar gesteld gereedschap en
andere productiemiddelen;
• Signaleren en melden van onveilige werksituaties;
• Voldoen aan normen voor gebruik van PBM’s.

Optioneel
• Functioneel leidinggeven aan minder ervaren monteurshulpmonteurs, onderaannemers
en inleenkrachten;
• Afhandelen van storingen aan installaties;
• Aanvragen / bestellen van extra benodigd materiaal;
• Opdrachtbonnen schrijven en laten ondertekenen door de opdrachtgever;
• De bewaking en registratie van tijd en kosten op het project;
• Verricht storingsdiensten;
• Ondersteunt zijn collega’s door het geven van technische hulp en aanwijzingen;
• Verricht in bedrijf stellingen.

Functiekarakteristieken
Complexiteit
• De functie is gericht op het installeren van systemen van uiteenlopende aard, het
verrichten van onderhoud en het opheffen van storingen;
• De monteur moet frequent omschakelen naar andere werkzaamheden;
• Verricht ook administratieve werkzaamheden;
• Bepaalde werkzaamheden vragen een vrij grote accuratesse;
• Werkt soms onder tijdsdruk.

Kennis
• Opleidingsniveau MBO, aangevuld met voor de aard van het werk vereiste vakopleiding.

Zelfstandigheid
• Bepaalt binnen de gegeven planning zelf de werkvolgorde;
• Heeft binnen de gegeven uitvoering vrijheid om de aanpak vast te stellen;
• Voert het werk geheel conform tekening en voorschriften uit;
• Overlegt met de leiding over afwijkingen in het werk, kan terugvallen op een specialist
voor ondersteuning.

Fysieke aspecten
• De monteur werkt onder wisselende omstandigheden en in wisselende
lichaamshoudingen;
• Relatief zware fysieke werkzaamheden komen voor;
• De monteur dient de tot zijn / haar ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.