Doel van de functie

De beheerder brandmeldinstallaties voert periodieke controles uit aan brandmeldinstallaties.
Stemt de werkzaamheden af.

Algemeen
• onderstaande beschrijving is een uiteenzetting van de verantwoordelijkheidsgebieden en
géén uitputtende opsomming van de werkzaamheden;
• de vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid
opgedragen werkzaamheden uit te voeren;
• de vervuller van deze functie leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die
betrekking hebben op BRL, het ISO kwaliteitszorgsysteem, VCA en het bedrijfsreglement.

Taken en verantwoordelijkheden
Techniek
• Controle van de doormelding en het ontvangst van een brandmelding en een
automatische melding;
• Visuele controle van de brandmeldcentrale, nevenpanelen, brandmelders en LED test;
• Visuele controle of bouwkundige situatie is gewijzigd.

Organisatie
• Terugkoppeling over uitvoering van de werkzaamheden naar de leidinggevende;
• Deelname aan werkoverleg en toolboxmeetings;
• Zorgen voor orde en netheid op de werkplek, ook na afronden van de werkzaamheden.

Klant
• Signaleren van geconstateerde gebreken aan de klant en vastleggen in het logboek;
• Stemt met de klant af of gewenste dienstverlening geleverd is.

Administratie
• Invullen van het logboek;
• Opdrachtbonnen invullen en laten ondertekenen door de opdrachtgever;
• Correct invullen en tijdig inleveren van werkbonnen en rapportage.

Veiligheid en materiaal
• Signaleren en melden van onveilige situaties;
• Verzorging en zorgvuldig / correct gebruik van beschikbaar gesteld gereedschap en
andere productiemiddelen;
• Verzorging en correct gebruik van de bedrijfswagen;
• Voldoen aan normen voor gebruik van PBM’s.

Optioneel
• Controleren van revisie- en klantgegevens.

Functiekarakteristieken

Complexiteit
• De functie is gericht op het in conditie houden van de installaties en het voorkomen van
valse meldingen;
• De monteur moet frequent omschakelen naar andere werkzaamheden;
• Verricht ook administratieve werkzaamheden;
• Bepaalde werkzaamheden vragen een vrij grote accuratesse;
• Werkt soms onder druk.

Kennis
• Opleidingsniveau VBO, aangevuld met voor de aard van het werk vereiste vakopleiding.

Zelfstandigheid
• Werk volgens maandelijke planning en vastgestelde kaders;
• Kan terugvallen op de leiding of een specialist voor ondersteuning.

Fysieke aspecten
• De monteur werkt onder wisselende omstandigheden en in wisselende
lichaamshoudingen;
• Fysieke werkzaamheden (gebruik teststok, klimmateriaal) komen voor;
• De monteur dient de tot zijn / haar ter beschikking gestelde persoonlijke
beschermingsmiddelen te gebruiken.